Algemene voorwaarden

  Start/Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1
Begripsbepalingen
In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1. Zorgaanbieder: de (rechts)persoon die zorg- en dienstverlening biedt aan zorgvragers.
1.2. Zorgvrager / Cliënt: een natuurlijk persoon of diens wettelijke vertegenwoordiger, die zorg- en dienstverlening van de zorgaanbieder ontvangt of zal ontvangen.
1.3. Wettelijk vertegenwoordiger: de ouder(s), voogd, curator, bewindvoerder en/of mentor.
1.4 Belangenbehartiger: de door zorgvrager aangewezen persoon die zonder wettelijke basis doch op basis van een schriftelijke opdracht van de zorgvrager optreedt en de zorgvrager op zijn verzoek bijstaat in de behartiging van zijn belangen.
1.5. WGBO: wet geneeskundige behandelovereenkomst.
1.6. WBP: wet bescherming persoonsgegevens.
1.7. Overeenkomst: geneeskundige behandelovereenkomst.

Artikel 2
Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de zorgvrager en zorgaanbieder uit hoofde van de zorg- en dienstverlening.
2.2. Afwijkingen van de algemene voorwaarden of bijzondere voorwaarden dienen uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn overeengekomen.
2.3. Indien er sprake is van andere algemene voorwaarden, prevaleren onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde.
2.4. Nietigheid of vernietiging van een of meerdere van onderhavige bepalingen, laat de werking en rechtsgeldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 3
Overeenkomst
3.1. Zorg- en dienstverlening wordt van kracht na het aangaan van de overeenkomst tussen de zorgaanbieder en de zorgvrager.
3.2 Aanmelding geschiedt na het verkrijgen van een verwijzing dan via rechtstreekse benadering via telefoon, website of e-mail.
3.3 Na aanmelding wordt de zorgvrager zo spoedig mogelijk benaderd voor een intake of anamnese.
3.4. Een overeenkomst tot het verlenen van zorg- en dienstverlening wordt hetzij schriftelijk, hetzij mondeling aangegaan.
3.5. In het geval de feitelijke zorg- en dienstverlening eerder is begonnen dan de ondertekening van de overeenkomst, geldt de begindatum als ingangsdatum van de overeenkomst. In de overeenkomst wordt de ingangsdatum vastgelegd.
3.6. In de overeenkomst leggen zorgaanbieder en zorgvrager het overeengekomen behandelplan vast.
3.7. Tenzij anders aangegeven maken deze algemene en bijzondere voorwaarden uitdrukkelijk deel uit van de overeenkomst.

Artikel 4
Beëindiging | opzegging | opschorting
4.1. De individuele overeenkomst eindigt door:
a. het verstrijken van de looptijd;
b. voltooiing van de behandeling;
c. het overlijden van de zorgvrager;
d. opzegging;
e. ontbinding door rechterlijke tussenkomst;
f. faillissement, surseance van betaling of onderbewindstelling van zorgaanbieder.
4.2. De zorgaanbieder kan de overeenkomst schriftelijk opzeggen op grond van zodanig zwaarwegende redenen, dat voortzetting van de zorg- en dienstverlening in redelijkheid niet kan worden verlangd. Onder deze redenen wordt in ieder geval verstaan:
a. dat de zorgvrager zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet naleeft.
b. de zorgvrager weigert zijn medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor
een goede uitvoering van de overeenkomst.
c. de zorgvrager ongewenste gedragingen vertoont jegens medewerkers of cliënten van zorgaanbieder die voortzetting van de zorg- en dienstverlening niet meer (goed) mogelijk maken.
d. de omvang of zwaarte van de zorg door een gewijzigde zorgvraag zich zodanig ontwikkelt dat deze buiten de reikwijdte van de overeenkomst gaat vallen.
e. bekend wordt dat de overeenkomst bij een andere zorgaanbieder is beëindigd wegens redenen onder 4.2 a-c genoemd.
f. met wederzijds goedvinden.
4.3. Zorgaanbieder zal bij opzegging als bedoeld onder 4.2. sub d. naar zijn vermogen behulpzaam zijn bij het vinden van een alternatief voor zorgvrager.
4.4. In de gevallen genoemd in 4.2. kan opzegging door de zorgaanbieder tegen elke dag van de kalendermaand geschieden.
4.5. De zorgvrager kan de overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen elke dag van de kalendermaand.
4.6. Opzegging dient schriftelijk of digitaal te geschieden.
4.7. De zorgaanbieder en de zorgvrager zullen met elkaar in overleg treden over de aanpassing van hun overeenkomst indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Van dergelijke omstandigheden is in ieder geval sprake indien:
a. de zorgaanbieder geheel of gedeeltelijk geen vergoeding meer ontvangt van de zorgverzekeraar voor de uitvoering van de overeengekomen zorgverlening.
b. om andere redenen de omvang of zwaarte van de begeleiding door een gewijzigde (zorg)vraag zich zodanig ontwikkelt dat deze geheel of gedeeltelijk buiten de reikwijdte van de overeenkomst gaat vallen.
4.8. Zorgaanbieder kan eenzijdig besluiten om de behandeling op te schorten, indien zij dit in het belang acht van de zorgvrager.

Artikel 5
Kwaliteit
5.1. De zorgaanbieder biedt de zorgvrager zorg- en dienstverlening overeenkomstig de eisen van goede zorgverlening en de geldende normen van professionaliteit, kwaliteit en wetenschap. Zorgaanbieder heeft jegens de zorgvrager te allen tijde een inspanningsverbintenis en derhalve geen resultaatsverbintenis.
5.2. In het geval bij de zorg- en dienstverlening beroepsregels en ethische codes van toepassing zijn, maken deze onlosmakelijk deel uit van deze algemene voorwaarden.
5.3 Zorgaanbieder werkt met deugdelijke materialen die voldoen aan de standaarden van de beroepsgroep en waarborgt de continuïteit van de behandeling(en).
5.4. Zorgaanbieder is aangesloten bij een beroepsvereniging en voor zover mogelijk bij lokale, regionale en landelijke bijeenkomsten ter bevordering van de kwaliteit van de zorgverlening.
5.5. De zorgaanbieder verbindt zich tot geheimhouding van al hetgeen in het kader van de zorg- en dienstverlening plaatsvindt en waarvan de zorgaanbieder kan vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn. De zorgaanbieder zal zijn medewerkers eenzelfde geheimhoudingsplicht opleggen.
5.6. De zorgaanbieder draagt er zorg voor dat de ruimtelijke privacy van de cliënt wordt gerespecteerd.
5.7. Zorgverlener volgt regelmatig cursussen en trainingen, teneinde actuele kennis en  vaardigheden op peil te houden. 

Artikel 6
Informatie
6.1. Zorgaanbieder geeft aan zorgvrager algemene informatie over de zorgverlening en specifieke informatie over de inhoud van de te verlenen zorg- en dienstverlening, waarover de zorgvrager redelijkerwijze dient te beschikken. De zorgaanbieder geeft deze schriftelijk in de vorm van verslagen.
6.2. De informatie is begrijpelijk en passend bij de leeftijd het bevattingsvermogen van de zorgvrager. De informatie staat in juiste verhouding tot de aard van de zorg en dienstverlening die de zorgvrager krijgt en waarvan hij met in achtneming van zijn beperkingen redelijkerwijs op de hoogte moet zijn.
6.3. Zorgaanbieder geeft de informatie alleen niet indien die zou leiden tot ernstig nadeel voor de zorgvrager. Indien het belang van de zorgvrager dit vereist geeft de zorgaanbieder de desbetreffende informatie aan de wettelijke vertegenwoordiger van de zorgvrager, diens belangenbehartiger dan wel een ander bij de zorgvrager betrokkene. Voordat de zorgaanbieder overgaat tot het onthouden van informatie, raadpleegt hij een andere terzake deskundige hulpverlener.
6.4. Als de zorgvrager geen informatie wil ontvangen respecteert de zorgaanbieder dit, voor zover dit niet nadelig is voor de zorgvrager of anderen.
6.5. Bij het aangaan van de overeenkomst verstrekt de zorgaanbieder daarnaast informatie over –als die zijn ingesteld-  medezeggenschap en cliëntenraad, de klachtenregeling conform artikel 12, huisregels, protocollen en overig beleid van de zorgaanbieder.

Artikel 7
Verplichtingen van de zorgvrager
7.1. Zorgvrager is gehouden alle gegevens en schriftelijke stukken die de zorgaanbieder in redelijkheid nodig heeft voor het goed uitvoeren van de zorg- en dienstverlening, tijdig ter beschikking te stellen. Daarmee worden -niet limitatief- bedoeld:  legitimatiebewijs, gegevens van de zorgverzekeraar over de toepasselijke dekking van de kosten van de behandeling, de wijziging van (dekking) van de verzekering en verhuizing van de zorgvrager.
7.2. Zorgvrager is verplicht de zorgaanbieder meteen te informeren over feiten en omstandigheden die voor de uitvoering van de zorg- en dienstverlening van belang kunnen zijn. Daaronder vallen in ieder geval ziekten en aandoeningen in de breedste zin des woords, die van invloed kunnen zijn op het gunstig verloop van de behandeling, alsmede reeds genoten behandelingen bij een andere zorgaanbieder voor dezelfde of soortgelijke klachten.
7.3. Zorgvrager staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter hand gestelde gegevens en schriftelijke stukken.
7.4. Zorgvrager is gehouden om de vertrouwelijkheid van tussen zorgvrager en zorgaanbieder gedeelde en bekende informatie te allen tijde te respecteren, waarbij het zorgvrager mitsdien niet is toegestaan om die vertrouwelijke informatie met derden te delen c.q. openbaar te maken.
7.5. Zorgvrager dient uiterlijk 24 uur voor de behandeling te annuleren, bij gebreke waarvan de kosten van de betreffende behandeling in rekening worden gebracht.
7.6. Zorgvrager is verplicht mee te werken aan een spoedig herstel en volgt te allen tijde de aanwijzingen van de zorgaanbieder op.
7.7. Zorgvrager verleent medewerking om de zorgaanbieder in staat te stellen om de zorg adequaat en deugdelijk te verlenen.
7.8. Zorgvrager informeert de zorgaanbieder direct, indien hij zorg ontvangt van een andere zorgaanbieder.

Artikel 8
Factuur en betalingsvoorwaarden
8.1. Indien sprake is van gecontracteerde zorg, dient de factuur door zorgaanbieder rechtstreeks bij de zorgverzekeraar te worden ingediend. Hierbij geldt dat eventuele eigen bijdragen die door de zorgverzekeraar aan de zorgvrager worden gefactureerd, altijd voor rekening zijn van de zorgvrager.
8.2. Zorgaanbieder brengt de kosten van de behandeling op een gespecificeerde factuur bij zorgvrager in rekening, indien er sprake is van niet-gecontracteerde zorg of anderszins de zorgverzekeraar niet wil of kan vergoeden.
8.3. Zorgvrager is zelf verantwoordelijk voor verificatie bij zijn of haar zorgverzekeraar of de aangeboden zorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Zorgvrager dient de kosten zelf te declareren bij zijn of haar zorgverzekeraar, indien sprake is van niet-gecontracteerde zorg. Zorgaanbieder is nimmer aansprakelijk voor niet-vergoeding of gedeeltelijke vergoeding van de aangeboden zorg.
8.4. De in artikel 8.2 genoemde factuur dient binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur te zijn voldaan. Zorgaanbieder kan aangeven op welke wijze een factuur dient te worden voldaan.
8.5. Indien binnen de termijn van veertien dagen de factuur niet is voldaan, geldt deze als ingebrekestelling. De zorgaanbieder is alsdan gerechtigd om wettelijke rente en aanmaningskosten in rekening te brengen.
8.6. Zorgaanbieder kan bepalen dat een voorschot in rekening wordt gebracht.
8.7. Zorgaanbieder kan een borgstelling verlangen alvorens te starten met overeengekomen zorg- en dienstverlening.
8.8. Zorgaanbieder kan een automatische incasso verlangen.
8.9. Zorgaanbieder is gerechtigd alle heffingen en toeslagen die van overheidswege verplicht zijn, in rekening te brengen.
8.10. Indien zorgvrager op eigen instigatie zonder instemming van de zorgaanbieder de zorg ten aanzien van de klacht die zorgaanbieder behandelt, aansluitend gaat afnemen bij
een andere zorgaanbieder, laat dat de betalingsverplichting uit hoofde van de overeenkomst jegens zorgaanbieder onverlet.

Artikel 9
Incasso
9.1. Is de zorgvrager in gebreke of verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in of buiten rechte voor rekening van de zorgvrager.
9.2 Voornoemde buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform de staffel van de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten oftewel de “BIK-staffel”.

Artikel 10
Dossiervorming, geheimhouding en privacy
10.1. De zorgaanbieder richt een dossier in met betrekking tot de zorg- en dienstverlening voor de zorgvrager. In het dossier worden de relevante (persoons-) gegevens van de zorgvrager en de gegevens die verband houden met diens behandeling opgenomen.  
10.2. Voor dossiervorming en het verstrekken van persoonsgegevens hanteert de zorg- aanbieder de regels zoals omschreven in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de privacyreglementen van de beroepsgroep.
10.3. Het dossier is en blijft te allen tijde eigendom van de zorgaanbieder.
10.4. Aan degene die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst en hun vervangers kan zonder toestemming van de zorgvrager inlichtingen of inzage worden gegeven, voor zover nodig voor de uitoefening van de werkzaamheden.
10.5. Voor inzage of verstrekken van persoonsgegevens aan een ieder die niet rechtstreeks bij de zorgverlening is betrokken, heeft de zorgaanbieder de uitdrukkelijke en gerichte toestemming van de zorgvrager nodig.
10.6. Aan de wettelijk vertegenwoordiger of belangenbehartiger van de minderjarige of wilsonbekwame zorgvrager kan zonder toestemming van de zorgvrager inlichtingen of inzage gegeven worden, voor zover deze informatie nodig is voor de vertegenwoordiging.
10.7. De zorgaanbieder bewaart het dossier gedurende de wettelijke bewaartermijn. Gegevens met betrekking tot de zorgvrager die niet in het dossier behoren, bewaart de zorgaanbieder zo lang als nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen. Na afloop van die termijn vernietigt de zorgaanbieder de gegevens. Indien het gegevens betreft die hij van de zorgvrager heeft ontvangen, geeft hij deze aan de zorgvrager terug. (zie ook de WBP).
10.8. De zorgaanbieder vernietigt het dossier of gedeelten van het dossier binnen drie maanden na een daartoe strekkende schriftelijk verzoek van de zorgvrager, tenzij het verzoek bescheiden betreft waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aannemelijk belang is voor een ander dan de zorgvrager als mede voor zover het bepaalde bij of krachtens de wet zich tegen vernietiging verzet.
10.9. De zorgaanbieder verstrekt op verzoek de zorgvrager inzage en afschrift van de bescheiden die deel uitmaken van het dossier. De verstrekking blijft achterwege voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander. De zorgaanbieder mag voor de verstrekking van het afschrift een redelijke vergoeding vragen.
10.10. De zorgaanbieder verleent medewerking aan het verstrekken van gegevens ten behoeve van de controles door het accountantskantoor.

Artikel 11
Zorgverzekeraar en voorwaarden
11.1. Ingeval de werking van een of meerdere bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden door de betreffende zorgverzekeraar wordt beperkt, dan wel wordt uitgesloten, dan geldt deze beperking c.q. uitsluiting nimmer ten aanzien van onderwerpen die in de overeenkomst tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder zijn overeengekomen c.q. zijn vastgelegd.
11.2. Indien geen overeenkomst tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar is aangegaan, is zorgaanbieder niet gehouden jegens de zorgverzekeraar (enige) informatie te verstrekken. De zorgverzekeraar wordt in dat geval (door)verwezen naar de zorgvrager.
 
Artikel 12
Klachten
12.1. De zorgvrager kan klachten over de zorg- en dienstverlening mondeling en schriftelijk kenbaar maken.
12.2. Zorgaanbieder heeft een klachtenregeling vastgesteld. De klachtenregeling ligt ter inzage bij de zorgaanbieder en wordt op diens website gepubliceerd. De klachtenregeling zal op verzoek van de zorgvrager worden toegestuurd.

Artikel 13
Aansprakelijkheid
13.1. Zorgvrager is gehouden zorgaanbieder in de gelegenheid te stellen een tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst binnen een redelijke termijn voor rekening van zorgaanbieder te herstellen.
13.2. De aansprakelijkheid van zorgaanbieder is beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat met de overeenkomst gemoeid is.
13.3. De beperkingen in aansprakelijkheid zoals omschreven in artikel 13.2 gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van de zijde van de zorgaanbieder.
13.4. Het bepaalde in artikel 13.2 is mede van toepassing op de door zorgaanbieder ingeschakelde derden.
13.5. De zorgvrager is verplicht een verzekering voor wettelijk aansprakelijkheid (WA) te sluiten.
13.6. Zorgverlener is nimmer aansprakelijk voor verlies, vermissing of diefstal van eigendommen van de zorgvrager die in of rondom de behandellocatie heeft plaatsgevonden.

Artikel 14
Zorgverlening op afstand
14.1. In het geval zorgaanbieder zorg- en dienstverlening verleent in de privéwoning van zorgvrager, kunnen ten aanzien van de arbeidsomstandigheden nadere voorwaarden en eisen worden gesteld.
14.2. Alle rechten en verplichtingen uit hoofde van onderhavig algemene voorwaarden gelden ook voor zorgverlening die niet op locatie bij de zorgaanbieder plaatsvindt.
14.3. Zorgverlening die niet op locatie bij de zorgaanbieder plaatsvindt, vindt uitsluitend plaats na eenzijdige beoordeling door de zorgaanbieder zelf.
14.4. Zorgaanbieder deelt de kosten van de behandeling mee aan zorgvrager, voordat de behandeling op afstand plaatsvindt.

Artikel 15
Auteursrecht
15.1. Dit artikel betreft uitsluitend auteursrechtelijke zaken die betrekking hebben op de zorg- en dienstverlening als zodanig. Voor auteursrechtelijke vragen die voortkomen uit activiteiten voortkomende uit arbeid dienen afzonderlijk te worden geregeld.
15.2. Met betrekking tot de door of namens de zorgaanbieder uitgebrachte adviezen en/of publicaties berust het auteursrecht bij de zorgaanbieder. De mede met advisering verband houdende stukken die door de zorgvrager aan de zorgaanbieder zijn overhandigd, blijven eigendom van de zorgvrager.
15.3. De zorgvrager verbindt zich de door of namens de zorgaanbieder uitgebrachte adviezen niet aan derden ter inzage te geven dan na voorafgaande toestemming van de zorgaanbieder, tenzij er sprake is van het naleven van een wettelijk voorschrift.
15.4. De zorgaanbieder publiceert over in het kader van de overeenkomst verrichte werkzaamheden of diensten alleen met toestemming van zorgvrager. 

Artikel 16
Toepasselijk recht
16.1. Alle overeenkomsten waarop deze algemene en/of bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, alsmede deze algemene en/of bijzondere voorwaarden, worden beheerst door het Nederlands recht.
16.2. Geschillen naar aanleiding van deze algemene en/of bijzondere voorwaarden en de overeenkomsten die op deze voorwaarden zijn gebaseerd, zullen worden behandeld door
de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de zorgaanbieder (statutair) is gevestigd.
16.3. Zorgaanbieder en zorgvrager kunnen bepalen dat in afwijking van het bepaalde in artikel 16.2 geschillen worden behandeld door een Commissie van Arbitrage. Zorgaanbieder en zorgvrager stellen dan gezamenlijk de voorwaarden vast.
16.4. In afwijking van het gestelde in artikel 16.2 kunnen zorgaanbieder en zorgvrager overeenkomen dat voorafgaand aan de behandeling van een geschil eerst een beroep wordt gedaan op een (erkend) mediator.

Artikel 17
Nakoming tegenover de wilsbekwame cliënt
17.1. Als een wilsbekwame zorgvrager ouder is dan 12 jaar, maar jonger is dan 16 jaar, dan heeft de zorgaanbieder de toestemming nodig van de minderjarige en van zijn wettelijk vertegenwoordiger voor het uitvoeren van de vereenkomst. De zorgaanbieder komt de verplichtingen na die uit de overeenkomst met de zorgvrager voortvloeien, zowel tegenover de zorgvrager, als tegenover diens wettelijk vertegenwoordiger.
17.2. Is de wilsbekwame zorgvrager 16 jaar of ouder, dan komt de zorgaanbieder de verplichtingen die uit de overeenkomst met de zorgvrager voortvloeien uitsluitend na tegenover de zorgvrager zelf.
17.3. Als een zorgvrager van 16 jaar of ouder naar het oordeel van de zorgaanbieder feitelijk bekwaam is om zijn wil te bepalen ter zake van een onderdeel van de overeenkomst, komt de zorgaanbieder zijn verplichtingen met betrekking tot dat onderdeel van de overeenkomst na tegenover de zorgvrager.

Artikel 18
Nakoming tegenover de wilsonbekwame cliënt
18.1. Tegenover de zorgvrager die jonger is dan 12 jaar, komt de zorgaanbieder zijn verplichtingen uit de overeenkomst na tegenover de wettelijk vertegenwoordiger
18.2. Tegenover de wilsonbekwame zorgvrager die ouder is dan 12 jaar en jonger dan 18 jaar, komt de zorgaanbieder zijn verplichtingen uit de overeenkomst na tegenover de wettelijk vertegenwoordiger.
18.3. Tegenover de wilsonbekwame zorgvrager van 18 jaar en ouder komt de zorgaanbieder al zijn verplichtingen uit de overeenkomst na tegenover de wettelijk vertegenwoordiger van de zorgvrager, tenzij de zorgvrager naar het oordeel van de zorgaanbieder feitelijk bekwaam is om ter zake van een onderdeel van de overeenkomst zijn wil te bepalen. In dat geval volgt de zorgaanbieder de wil van de zorgvrager voor wat betreft dat onderdeel.
18.4. Ontbreekt een wettelijk vertegenwoordiger als bedoeld in het vorige lid, dan komt de zorgaanbieder de verplichtingen die uit de overeenkomst met de zorgvrager voortvloeien na tegenover de belangenbehartiger. Ontbreekt ook een belangenbehartiger, dan komt de zorgaanbieder de verplichtingen die uit de overeenkomst met de zorgvrager voortvloeien na tegenover één van de volgende personen:
a. de echtgenoot van de zorgvrager;
b. de geregistreerde partner van de zorgvrager;
c. de levensgezel van de zorgvrager;
d. de ouder van de zorgvrager;
e. een kind van de zorgvrager;
f. een broer of zus van de zorgvrager;
18.5. De zorgaanbieder kiest tegenover welke van de genoemde personen hij zijn verplichtingen nakomt, bij deze keuze spelen de feitelijke band van de betrokkene met de zorgvrager en diens geschiktheid om als vertegenwoordiger op te treden een belangrijke rol (contactpersoon).

Artikel 19
Vertegenwoordiging
19.1. Indien de zorgaanbieder, op grond van een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zijn verplichtingen ten opzichte van de zorgvrager nakomt tegenover een andere persoon dan de zorgvrager zelf, dan betracht deze persoon de zorg van een goed vertegenwoordiger, onder meer door de zorgvrager zoveel als mogelijk bij de vervulling van zijn taak als vertegenwoordiger te betrekken.
19.2. Als de zorgvrager zich verzet tegen een verrichting van ingrijpende aard waarvoor de persoon bedoeld in artikel 19.1 toestemming heeft gegeven, dan kan die verrichting slechts worden uitgevoerd indien zij kennelijk nodig is om ernstig nadeel voor de zorgvrager te voorkomen.
19.3. De zorgaanbieder kan zonder de toestemming van een persoon bedoeld in de hiervóór vermelde bepaling 19.1 een verrichting uitvoeren, indien de tijd voor het vragen van die toestemming ontbreekt doordat onverwijlde uitvoering van de verrichting kennelijk nodig is ten einde ernstig nadeel voor de zorgvrager te voorkomen.
19.4. Voor verrichtingen van niet ingrijpende aard mag de toestemming van een persoon bedoeld in artikel 19.1 worden verondersteld te zijn gegeven.

Artikel 20
Annulering
20.1. Te leveren zorg en diensten kunnen, met een minimale annuleringstermijn van 24 uur vóór het overeengekomen aanvangstijdstip van de betreffende behandeling, door de zorgvrager worden geannuleerd.
20.2. In geval van niet tijdige annulering brengt de zorgaanbieder de volledige kosten in rekening, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 21
Wijzigingen
21.1. Deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden en de op grond daarvan van toepassing zijnde voorschriften en regelingen kunnen door zorgaanbieder worden gewijzigd. Wijzigingen treden 30 dagen na de dag waarop ze aan zorgvrager zijn meegedeeld in werking, tenzij in de bekendmaking een latere datum van inwerkingtreding is vermeld.
21.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten en worden ten allen tijde direct gepubliceerd op de website van de zorgaanbieder.

Artikel 22
Slot
22.1. Deze algemene voorwaarden en bijzondere voorwaarden treden in werking op 01-09-2014.
22.2. Deze algemene voorwaarden en bijzondere voorwaarden kunnen worden aangehaald als: „Algemene Voorwaarden Zorgaanbieders”.