Privacy reglement

  Start/Privacy reglement

Privacyreglement

Logopediepraktijk Rinske Colenbrander

Volgens AVG richtlijn d.d. 25 mei 2018
Uw logopedist houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.
 
Voor meer informatie over het gebruik van het Burger Service Nummer (BSN) in de zorg op de website van de rijksoverheid.
 
Uiteraard gaat uw logopedist zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde AVG, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:
 
  • - Behalve de logopedist die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn de waarnemers, andere logopedisten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

 

  • - U het recht heeft om de gegevens die over u of uw kind zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende logopedist verzoeken deze te wijzigen.

 

  • - Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.

 

  • - Teneinde de logopedie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). Naast wetenschappelijk onderzoek kunnen uw gegevens ook gebruikt worden voor kwaliteitsverbeteringen, hier wordt ook een externe audit onder verstaan. Ook hierbij zal anoniem gebruik gemaakt worden van deze gegevens.

 

  • - Als u er bezwaar tegen heeft dat de gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek en/of kwaliteitsverbetering worden gebruikt kunt u dat aangeven op de behandelovereenkomst die u moet ondertekenen.

 

  • - Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patiënt hiervoor toestemming* heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

 

  • - - Nadat de patiënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig volgens de AVG gearchiveerd dat alleen de waarnemers, logopedisten, eventuele stagiaires en administratieve krachten werkzaam binnen de praktijk deze gegevens kunnen inzien.

 

  • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling , zie de praktijkmap in de wachtkamer en/of website, kenbaar maken.

 

  • - De logopediepraktijk verstuurt haar verslagen via Secure e-mail van de ZorgMail community.